Språkstörning fördjupning

Vad innebär språkstörning?

Språket kan delas in i tre olika områden – form, innehåll och användning. Någon som har en språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera områden. Alla delar är viktiga för språket och beskriver både hur man förstår och uttrycker talat och skrivet språk.

Formen handlar om fonologi och grammatik, alltså om språkljud och hur meningar är uppbyggda. Innehållet handlar om språkets semantik, vilket är ord, uttryck och meningar man förstår och kan. Användning handlar om förmågan att kommunicera och samspela med andra, pragmatik. Det handlar om hur man använder ögonkontakt, kroppsspråk och det talade och skrivna språket för att kommunicera.

En språkstörning kan se olika ut beroende på vilka språkliga områden som är påverkade. Ju fler språkliga områden, desto gravare är språkstörningen. Om bara ett område av språket är påverkat som till exempel fonologin/språkljuden, räknas det som en lindrigare språkstörning, även om det kanske finns grava svårigheter inom den specifika delen. Det innebär att även en lindrigare språkstörning kan medföra stora svårigheter för den enskilde. Om två språkliga områden är påverkade anses det vara en måttlig språkstörning och om alla områden är påverkade ses det som en grav språkstörning.

En språkstörning kan också vara impressiv och/eller expressiv. De impressiva funktionerna är hur vi bearbetar och tolkar inkommande information av t ex ljud, stavelser, ord, meningar och undertexter. De expressiva funktionerna är hur vi uttrycker oss med hjälp av till exempel artikulation, meningsbyggnad, ordval, ordförråd och berättarteknik.

I olika åldrar

En språkstörning finns kvar under hela skoltiden och även upp i vuxen ålder, men svårigheterna kan visa sig på olika sätt i olika åldrar. Barn i förskolan med språkstörning har ofta problem med uttal och meningsbyggnad. I grundskolan kan det däremot visa sig som olika slags läs- och skrivsvårigheter.

En språkstörning ser olika ut hos olika personer, men också under hela livet. Den varierar mellan olika individer, från situation till situation och ändrar karaktär över tid. Olika problem kan uppstå när den enskilde ställs inför olika utmaningar, men det är den underliggande språkstörningen som är orsaken.